Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen en het ontwikkelen van menselijke kwaliteiten. Sinds jaar en dag richten we ons ook op het werven van kandidaten. We brengen meer dan 55 jaar expertise in op het gebied van werving en selectie. Voortbouwend op deze ervaring nemen we de totale procedure van begin tot eind voor u uit handen.

Werving en selectie

Er wordt gestart met een zorgvuldige bespreking van uw vraagstelling. Soms is het zinvol om met meerdere mensen binnen uw organisatie kennis te maken om een nauw­keurig beeld te krijgen van hetgeen u wenst. Voor het welslagen van de selectie is het van belang dat de vraagstelling volledig helder is.

De procedure ziet er als volgt uit:

  • het formuleren van een competentieprofiel,
  • het opstellen en vormgeven van een advertentietekst,
  • het selecteren van de juiste media en het begeleiden van de plaatsing,
  • het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden,
  • het selecteren en de administratieve behandeling van sollicitatiebrieven,
  • het voeren van selectiegesprekken en het testen van de meest geschikte kandidaten (met een maximum van drie psychologische onderzoeken). Het streven is om een beperkt aantal geschikte gegadigden aan u voor te stellen. Gedurende het traject informeren wij u nauwgezet over de voortgang. Ook met de sollicitanten wordt een adequaat contact onderhouden.

Door onze psychologische kennis verstrekken we op gedegen wijze informatie over persoonskenmerken en competenties. Bij de rapportage kunt u ervan op aan dat onze beroepseer als Psycholoog voorop staat: we benoemen de sterke kanten, maar laten ook ontwikkelingspunten niet achterwege, zodat u de nieuwe medewerker optimaal kunt inwerken en begeleiden. Na een jaar evalueren wij met u in hoeverre onze voorspelling bewaarheid is.

De kosten voor het gehele wervings- en selectietraject bedragen twee maandsalarissen van het brutoloon van de nieuw aan te stellen medewerker. Hiervan wordt een maandsalaris, met een minimum maandloontarief van 3000,- euro, als basistarief gehanteerd. Het tweede maandsalaris wordt pas verrekend als een kandidaat wordt aangenomen en is met andere woorden resultaatafhankelijk. Mediakosten en eventuele aan sollicitanten te vergoeden reiskosten zijn exclusief.